Ændring af arveloven

rigmandUetisk Råds Racebevidsthedskommission foreslår herved en ændring af arvelovgivningen, sådan som den kommer til udtryk i lovbekendtgørelse 2001-08-14 nr. 727, Arvelov, som ændret ved L 2005-06-24 nr. 542:

§ 4, hvis fulde ordlyd i dag er således:

  • § 4. Adoption begrunder samme arveretlige stilling som virkeligt slægtskab, medmindre andet følger af reglerne i adoptionslovgivningen.”

Dette skal selvfølgelig ophæves grundet visse racemæssige betragtninger (jf. dog også Rådets bekendtgørelse vedr. racediskrimination).

I stedet vil en ny bestemmelse med følgende ordlyd indsættes:

  • § 4. Hvad der efter denne lov tilkommer arveklasserne, jf. §§ 1 – 3, vil kun komme i anvendelse, såfremt den arvende eller arvingerne har en nettoformue på mindst 1.000.000 kr. ved tidspunktet for arveladerens død.

    Stk. 2. Hvis kravet i stk. 1 ikke opfyldes, vil overførslen ske udenfor slægt efter en geografisk* betragtning. Det i stk. 1 nævnte krav om nettoformue finder også anvendelse i denne sammenhæng.”

*) Det geografiske arveprincip finder altså sted således, at man med arveladerens hus som “cirklens centrum” finder frem til den nærmeste beboer i omegnen, som på arveladerens dødstidspunkt har en nettoformue på mindst 1.000.000 kr. Hvis der er flere beboere, som bor lige langt fra arveladeren, vil arven tilkomme disse til deling.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.