Tag-arkiv: retspleje

Dyreetisk Råd og Uetisk Råd er enige!

Uetisk Råd er for første gang nogensinde enig med det Dyreetiske Råd. Rådet, der skal værne om dyrenes udvikling og velfærd, har nu udtalt, at sex med dyr er i orden og fortsat skal være lovligt, “så længe dyret ikke lider overlast”. Hvordan denne afgrænsning rent faktisk vurderes, må ud fra et rent retligt synspunkt være både diskutabelt og tvivlsomt, og derfor hilser Uetisk Råd det velkomment. Dyret har ingen mulighed for at sige fra – dels forstår vi mennesker ganske enkelt ikke dyrenes sprog (udover store smerteskrig, måske), og dels vil en dyremishandler jo netop heller ikke melde sig selv til politiet, hvis dennes “udkårne” udviser tegn på smerte.

På det foreliggende grundlag stilles dyrenes retsgaranti ringere, hvorfor Uetisk Råd hermed kan erklære, at vi har et værdifællesskab med det Dyreetiske Råd.

Bortførelse af børn

Ved lov nr. 387 af 28. maj 2003, som trådte i kraft den 1. juli 2003, indførtes børnebortførelse (jf. Ægteskabslovens § 36) som en yderligere skilsmissegrund. Dette kan vi ikke være tjent med. Denne lov må ophøre med det samme! Det bør indskrives i menneskerettighedskonventionen, at det er en faderlig/muslimsk ret at kunne bortføre sine egne (og andres) børn. Børn har det bedst, når de ikke er i moderens (og derved det svage køns) varetægt, mener Rådet.

Uetisk Råd betragter i henhold til ovenstående begrundelse bemeldte lov som bortfalden.

Justering af Straffeloven samt Færdselsloven

Uetisk Råd mener, at både Straffeloven og Færdselsloven i deres nuværende former må betegnes som værende af en utilfredsstillende karakter. De virker ikke efter hensigten i mange tilfælde. Derfor foreslår Uetisk Råd, at vi skal genindføre piskeslag som strafmiddel, således at vi også på dette område kommer til de ligne de glorværdige islamiske lande. Dog skal vi gå yderligere, end vi i hin tid gjorde. Politimanden skal udstyres med en handy, håndholdt pisk, som han (vi ønsker ikke kvindelige betjente, da disse er for blødsødne!) kan bruge i situationer, hvor en forbryder (eller en uskyldig) måtte bryde loven (eller ikke).

Derfor foreslår vi eksempelvis følgende tilføjelser til Færdsels- og Straffeloven (bemærk således, at det første tilfælde bliver en kombineret Færdsels- og Straffelov):

 • § 49, stk. 2.
  Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.
  Tilføjelse: Såfremt dette ikke overholdes, straffes cyklisten med 39 piskeslag på nøgen ryg.
 • § 183 a.
  Den, som ved ulovlig tvang, jf. § 260, overtager kontrollen over et luftfartøj, skib eller et andet kollektivt transportmiddel eller godstransportmiddel eller griber ind i dets manøvrering, straffes med fængsel indtil på livstid.
  Tilføjelse: Såfremt den tilstedeværende politimand måtte vurdere det for antageligt i den givne situation, kan han ydermere straffe den anholdte (som endnu ikke er dømt ved en retssag!) med 30–70 piskeslag på nøgen ryg.
 • § 63.
  Som vilkår for udsættelsen af fængselsstraf bestemmes, at den dømte skal udføre ulønnet samfundstjeneste i mindst 30 og højst 240 timer. Den fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid, der udmåles i forhold til antallet af arbejdstimer.
  Tilføjelse: Herudover vil det blive fastlagt inden for den pågældende kommune, i hvilken strafferammen fastsættes, at den arbejdspligtige kan blive tilbudt at blive tildelt piskeslag på nøgen ryg i stedet for arbejdstimer; således vil en times arbejde kunne erstattes med 39 piskeslag på nøgen ryg.

Kunst

monaUetisk Råd anser det skrevne og talte sprog som den eneste nødvendige udtryksform, og anbefaler således justitsministeriet at forbyde alle former for kunst. Uetisk Råd publicerer i den forbindelse en liste over anbefalede straffe for kunst-forseelser.

Uddrag fra Fortegnelse over Kunstforseelser, 2005.

Karakterangivelser: 1–3: Udvisning af landet. 4–6: Længere fængselsstraf/arbejdslejrophold. 7–9: Tortur. 10: Dødsstraf som anbefalet her.

 • Mimekunst: 10
 • Abstrakt kunst: 9
  Herunder: Finger- eller anden legemsdelsmaling: 10
 • Dans: 8
 • Musik: 7
  Herunder: Rap: 10
 • Teater: 6
  Herunder: Børneteater, klovneri, cirkus med mere: 9
 • Skønlitteratur/alt andet end faglitteratur: 5
  Herunder: Digtning: 10
 • Almindelig kunst, portrætter med mere: 4
  (Fotografiapparatet er opfundet for mere end 150 år siden, og Uetisk Råd anser malede portrætter som en provokation mod evolution og udvikling.)

Hent også Uetisk Råds anti-kunst-baggrundsbillede (1600×1200) her.

Selvtægt og dødsstraf

Et 100 % enigt Uetisk Råd vedtog lørdag d. 26., at strafferammen, som den kendes i dag, er helt ude af proportion. Uetisk Råd vil i denne sammenhæng derfor påpege muligheden for fysisk afstraffelse som alternativ til den nuværende blødsødne “nusse på kinden”-politik. Vi i Uetisk Råd går ligeledes på det kraftigste ind for dødsstraf, og gerne i offentlige rum, såsom stadioner, skoler, foran rådhuse, og i det hele taget hvor disse kan statuere eksempler foran resten af befolkningen.

Derudover skal dødsstraf fungere som straf selv for ganske små forseelser såsom ikke at eje et våben, nægte at lade sig indkalde, fumlegængeri osv. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at vi ligeledes går ind for udpræget selvtægt – muligheden for, at offeret for kriminalitet selv kan/bør/skal udmåle straffen efter forgodtbefindende og eksekvere den. Dommere, advokater og retssager er i vores øjne bureaukratiske instanser, som kun besiddes af sygelige teknokrater, hvis eneste formål er at trække sager i langdrag, latterliggøre muligheden for selvtægt, samt at nedgøre den krænkede ved at fratage ham dømmekraften i den pågældende sag.

Samtidig med at Rådet til stadig bakker op om ovenstående, skal det nævnes, at “bureaukratiske instanser, som kun besiddes af sygelige teknokrater, hvis eneste formål er at trække sager i langdrag” jo er selve inkarnationen af Rådets ønsker mht. samfundets forvaltning, da disse bl.a. er med til at svække tilliden til demokratiet.

Pædofili; opdragelse og økonomi

På baggrund af Uetisk Råds udtalelse vedr. katolske præster og disses ret/pligt til ganske lovformeligt at opdrage børn ved hjælp af overgreb og skamfering er Rådet nået til enighed om, at pædofili bør legaliseres. Dette vil betyde, at præsterne ikke længere skal bære den tunge opdragelsesbyrde helt alene, idet forældre og udefrakommende også kunne tage aktivt del i den nye opdragelsesmetode. Samtidigt kunne der oprettes en ny form for turisme, der hidtil kun har været anerkendt i Sydøstasien. Og dette ville unægteligt give lidt flere kroner i statskassen. Uetisk Råd anbefaler derfor justitsministeren straks at ændre loven, således at dette kan finde uanfægtet sted.

Katolske præster

Den amerikanske katolske kirke er blevet rystet af en lang række af pædofili-sager, hvor præster er blevet anklaget for at have udnyttet små børn. Det er en kendsgerning, at voksne mennesker som selv er blevet udnyttet seksuelt som børn, ofte får et forskruet sexliv og dermed også et dårligt familieliv (hvis overhovedet noget familieliv). Som Uetisk Råd er bekendt med, er børnefamilier enormt dyre for staten, og vi er således naturligvis på præsternes side i disse sager.

Uetisk Råd ønsker derfor at opgradere den ret svage danske protestantiske kirke til en altoverskyggende katolsk kirke for at sikre, at vores børn bliver opdraget på korrekt vis. Denne nye kirke bør i øvrigt være politisk hovedsæde i det diktatur-sognestyre, som Rådet så rigtigt beskriver i indlægget om kommunesammenlægningen fra d. 23. marts 2005.

Uetisk Råd anbefaler desuden, at præster skal have juridisk immunitet, så de kan få frie hænder for børneopdragelsen.